Šnekamoji anglų kalba

Darbdavio įsitikinimai

DK 108 str. 2 dalyje numatyta, kad darbo sutartis paprastai sudaroma neapibrėžtam laikui (neterminuotai). DK 109 str. 2 d. numatyta nuostata, draudžianti sudaryti terminuotas sutartis, jei darbas yra nuolatinio pobūdžio. Sąvoka „nuolatinis darbo pobūdis" nėra paaiškinta. Nuolatinis darbas apibūdinamas kaip darbas pagal neterminuotą darbo sutartį, o tai nepakankamas ir neatskleidžiantis nuolatinio darbo pobūdžio esmės apibūdinimas. Nuolatinio darbo pobūdis paprastai atspindi įmonės veiklą, jos pagrindines funkcijas, tikslus ir yra nurodomas įmonės įstatuose.

Darbdavys

Darbdavys - tai darbinį teisnumą ir veiksnumą turinti įmonė, įstaiga, organizacija ar kitokia organizacinė struktūra, nesvarbu, kokia jos nuosavybės forma, teisinė forma, rūšis bei veiklos pobūdis. Taigi darbdaviu yra tiek viešieji, tiek ir privatūs juridiniai asmenys, besiverčiantys komercine veikla, viešuoju administravimu, švietimo, kultūros, socialine, mokslo veikla ir pan. Darbdaviu gali būti juridinių asmenų padaliniai (filialai, atstovybės), kai tai numatyta juridinio asmens nuostatuose. Darbdaviu taip pat gali būti fizinis asmuo. Jo veiksnumą nustato Civilinis kodeksas.

Darbuotojas

Kaip jau buvo minėta vadovėlio 4 skyriuje, viena darbo sutarties šalis visada yra fizinis asmuo, pagal DK 13 str. turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą. Visiškas darbinis teisnumas ir galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises bei sukurti darbo pareigas (darbinis veiksnumas) atsiranda asmeniui, sukakusiam šešiolika metų. Darbinio teisnumo ir veiksnumo išimtys gali būti nustatytos DK ir kituose įstatymuose. Pvz., DK 277 straipsnyje išvardyti darbai, kurie negali būti skiriami asmenims, nesukakusiems aštuoniolika metų.

Darbo sutarties šalys.

įstatymų leidėjas griežtai apibrėžia tiek kai kurių civilinių sutarčių, tiek darbo sutarčių nutraukimo (pasibaigimo) pagrindus. Darbo sutarties nutraukimas galimas tik įstatymo nustatytais pagrindais, o civilinės sutarties šalis išimtiniais atvejais gali priversti kitą šalį nutraukti sutartį, jei iš esmės pažeidžiami jos interesai. Darbo ir civilinių sutarčių panašumų ir skirtumų galime rasti analizuodami atsakomybę, atsirandančią iš minėtų sutartinių santykių.

Darbų skirtumai

Nurodyto skirtumo esmė yra ta, kad darbo sutarties objektu yra „ypatingos rūšies prekė" - darbo jėga, kaip visuma fizinių ir intelektualinių žmogaus sugebėjimų.

Darbdaviai ar jų įgalioti asmenys

Darbdaviai ar jų įgalioti asmenys, leidę dirbti nelegalų darbą, atsako įstatymų nustatyta tvarka (žr. ATPK 413; 17313; 2063 str.).

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. įgyja įstatymų numatytas teises ir fMaMtijas teisę į valstybinio socialinio draudimo po^tlpos. pensuą. teise | apn*v karnas kasmetines atostogas. į žalos atl> ginimą suluošinimo darbe arba profesinės ligos atvejais ir kitas teises).

Darbo sutartis yra vienas svarbiausių darbo teisės institutų l ietu\os darbo teisės sistemoje, šis institutas aprėpia teisės normas, nustatančia* darbo sutarties sudarymą, keitimą ir nutraukimą, t. y darbuotojų priėmimą į darbą, darbo sąlygų pakeitimą ir atleidimą iš darbo.

Darbo sutarties sąvoka ir reikime

Teisė į darbą - viena iš pagrindinių žmogaus teisių, (tvirtintų lietu-vos Respublikos Konstitucijos 48 str. Valstybė Šią žmogaus teisę į darbą užtikrina sudarydama ekonomines, socialines ir teisines laisvai pasirenkamo užimtumo prielaidas, t. y. pripažįsta lygiavertėmis ir visuomeniškai naudingomis visas užimtumo formas (darbą namų ūkyje, savarankišką darbą turint verslo liudijimą, darbą ūkyje, darbą darbo sutarties ar kitokios sutarties pagrindu ir pan.). Tačiau darbo sutartis yra pagrindinė teisės į darbą įgyvendinimo forma.

Registravimasis

Registravimo metu asmeniui suteikiamas vienas iš statusų: bedarbio, dirbančio ir ieškančio darbo asmens; ieškančio darbo asmens ir turinčio įspėjimą apie atleidimą iš darbo; besimokančio ir ieškančio darbo asmens; pensinio amžiaus ieškančio darbo asmens; netekusio bedarbio statuso ieškančio darbo asmens. Kai asmeniui suteikiamas bedarbio statusas, jam nustatomas ir priklausomumas darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti susk-dujos.lt RSS